กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

                          เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านมะม่วงทอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.ลานสกา ในเขตพื้นที่ 

ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช