ประวัติ รพ.สต.บ้านมะม่วงทอง

                     รพ.สต.บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ เดิมทีเป็นสถานีอนามัยซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 1 มิถุนายน 2520 เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2520 และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงทอง เมื่อ 1 ตุลาคม 2553