สถานที่ตั้ง

รพ.สต.บ้านมะม่วงทอง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80230