โครงสร้างบุคลากร

นายสมนึก  เต็มแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านมะม่วงทอง

 นางสุรีรัตน์  คงจันทร์

    ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

    นางสาววิชุดา พิทักษ์ทัศวัฒน์

      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

            นางสาววิมลสิริ  ชูช่วย

           ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้